Header diagnostic per imatge

Ressonància magnètica Hipòfisi

Objectius

Obtenir imatges anatòmiques de la glàndula hipofisària així com de les regions anatòmiques veïnes, com els sins cavernosos o la cisterna suprasellar.

Indicacions

L’estudi de la glàndula hipòfisi per RM està indicat en malalts amb sospita de tumoració hipofisària, alteracions del camp visual i cefalees.

Els tumors de la hipòfisi solen poden ser funcionants o no funcionant  segons produeixin o no hormones

Els funcionants solen diagnosticar-se quan son petits, donat que s’acompanyen de manifestacions clíniques característiques, com:

  • Amenorrea- galactorrea  ( Prolactina )
  • Acromegalia-gigantisme ( GH )
  • Síndrome de Cushing ( ACTH )

Els tumors no funcionants solen diagnosticar-se quan son grans ja que produeixen signes derivats de compressió a estructures veïnes, com: Defectes campimètrics (via òptica hemianòpsies, cuadrantonòpsies, etc .) Cefalees (hipertensió intracranial)

Realització

Requisits i preparació

Dues hores de dejú

Com es realitza

  • En quina posició estaré? Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí. La llitera es desplaçarà fins a que el cap quedi al centre de l’equip de ressonància.
  • Què sentiré? El/la tècnic li ha de donar una punxada al braç per, en un moment determinat de la prova administrar el gadolini. Mentre la màquina treballa no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia. La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per després emetre’n seqüències d’entre 3 i 7 minuts. Per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps.
  • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Comentaris i recomanacions

  • Feu les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic / a que li farà la prova. En cas de ser portador d'objectes metàl·lics, comuniqui-ho abans d'entrar a la sala.
  • Determinats tipus de maquillatge, cremes i productes de cosmètica en general poden distorsionar la imatge, de manera que no pot utilitzar-los quan vingui a fer-se la ressonància.
  • Quan acabi la prova podrà continuar amb la seva vida quotidiana amb tota normalitat.

Durada

Entre 20 i 30 minuts

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.

Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la RM.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Crani

Subscriu-te a la newsletter