Header Maternitat Barcelona Clínica Corachan

Inscripció en el Registre Civil des de Clínica Corachan

A la Clínica Corachan posem a disposició dels nostres pacients el servei de comunicació electrònica gratuïta del naixement dels seus fills/es al Registre Civil.

Aquesta comunicació ha de realitzar-se en un termini màxim de 72 hores naturals des del naixement perquè els progenitors puguin realitzar la inscripció del naixement des de l'hospital. Passat aquest termini, hauran d'acudir directament al Registre Civil per a poder fer la inscripció en un termini màxim de 30 dies naturals. Si no volen registrar-ho a Barcelona, hauran de demanar cita al Jutjat de pau corresponent.

Per a fer el tràmit a la Clínica Corachan, és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA en el despatx d'Atenció al Pacient (hall principal). Sense la corresponent cita NO s'atendrà cap petició. Els registres es realitzen segons disponibilitat d'agenda de dilluns a divendres en horari de 10 a 20h.

Disposen, a més, d'un servei extern que informarà i orientarà de manera gratuïta als progenitors de la resta de tràmits que hauran de gestionar a causa de l'arribada del bebè. Així mateix, podran contractar, si ho desitgen el servei de gestoria i despreocupar-se d'aquests tràmits. Contactar a través de www.tramitesnacimientobarcelona.com 

Documentació necessària

  • Certificat de naixement (Fulla groga) emplenat i signat per tots dos progenitors en la part destinada a això (Signatura del declarant). És indispensable que el dia de la cita ja estigui emplenat amb totes les dades i signat per tots dos.
  • DNI dels progenitors si són espanyols.
  • NIE amb foto o PASSAPORT original dels pares si són estrangers.
  • Llibre de família o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat.
  • Llibre de família o Literal de Naixement si tenen fills anteriors.

La Clínica no pot comunicar el naixement al registre en els següents casos:

  • Progenitors la nacionalitat dels quals sigui diferent entre si, i cap d'ells sigui espanyol.
  • En el cas que l'estat civil de la MARE sigui separada, divorciada o vídua.
  • En el cas de cognom amb declinació i un progenitor espanyol.
  • Si un dels dos progenitors és menor d'edat.

Si la família opta per fer la inscripció directament en el Registre Civil, podran acudir al Registre Civil de Barcelona (poden sol·licitar cita prèvia a través d'https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustiej/selectSede) o al Jutjat de pau de la seva localitat, sempre que tots dos progenitors estiguin empadronats en el mateix municipi). Per a això tindran un termini de 30 dies naturals des del part i hauran d'aportar la documentació especificada anteriorment, a més de portar segellada la fulla blanca de "No inscripció des de l'hospital" que se'ls lliura amb la documentació a l'alta.

Clínica Corachan remet telemàticament el "Formulari" oficial de la declaració de naixement al Registre Civil. El Registre Civil enviarà als progenitors mitjançant correu electrònic un certificat literal de naixement amb el qual podran efectuar tot tipus de tràmits administratius.

Davant qualsevol supòsit que impedeixi la tramitació des de Clínica Corachan, els progenitors seran convenientment informats de la necessitat de personar-se en el REGISTRE CIVIL per a formalitzar la inscripció del naixement. El servei que ofereix Corachan és comunicar telemàticament les dades del naixement al Registre Civil dins de les 72h, qualsevol altre supòsit haurà de resoldre's directament amb el Registre Civil, ja que, una vegada enviada la declaració del naixement des de l'hospital, no es pot tramitar cap rectificació o modificació.

Descarregar fulletó sobre la inscripció al Registre Civil (PDF)

Subscriu-te a la newsletter