Header Diagnòstic per la imatge

Neurocirurgia pediàtrica

La neurocirugía pediàtrica s'ocupa de l'estudi i tractament (la prevenció, diagnòstic, avaluació, terapèutica, cura intensiva i rehabilitació), de les malalties quirúrgiques o potencialment quirúrgiques del sistema nerviós central, perifèric i autònom, incloent les seves cobertes, vascularització i annexos com la hipòfisi, així com del maneig operatori i no operatori del dolor, independentment de l'edat del pacient. Així mateix, són els encarregats del diagnòstic i tractament de patologies com plagiocefàlies, craneosinostosi i altres anomalies cranials.

Busqui el seu metge

Equips associats

CORACHAN NEUROCIENCIES

Subscriu-te a la newsletter